Tuần thứ nhất

08:30:00 13/12/2021 - 16:30:00 19/12/2021

Tuần thứ hai

08:30:00 20/12/2021 - 16:30:00 26/12/2021
    

    Thống kê

    STT Tên đơn vị Đã thi Tổng lần thi